Print Friendly, PDF & Email

مدارک مورد نیاز :

  • بیمه گذار باید کارت عضویت در یکی از باشگاههای ورزشی، کارت مربیگری یا داوری را ارائه نماید و صرفاً رویت آن کافی می باشد.

طرح ۱  :بیمه بازنشستگی ویژه ورزشکاران


 

طرح ۲ : بیمه بازنشستگی ویژه مربیان و داوران

 

 

طرح ۳ : ویژه خانواده ورزشکاران

 

با ما تماس بگیرید :

۰۱۳-۳۳۲۳۰۹۸۴

۰۱۳-۳۳۲۴۰۵۲۴

۰۹۱۲-۹۲۲-۶۶۵۰

saeid9rouzi@gmail.comShare