Print Friendly, PDF & Email

ده پرسش کلیدی برای فروش بیشتر


۱- چرا مردم از من می خرند؟ (علل وعوامل خرید مشتریان از من)
۲- چرا مردم از من نمی خرند؟( علل  وعوامل عدم خرید مشتریان از من)
۳- چه کنم که مردم بیشتر از من بخرند؟ ( راه کارها وروشهای افزایش خرید از من ونخریدن از رقبای من)
۴- چرا من از فروشنده خاصی میخرم؟
۵-چرا من از فروشنده خاصی نمیخرم؟
۶-فروشنده خاص چه باید انجام دهد تا من از او بیشتر بخرم؟
۷- مهمترین علل وعوامل موفقیت فروشندگان موفق چه بوده است؟
۸- مهمترین علل وعوامل موفقیت من چه بوده اند؟
۹- مجموعه عوامل وعلل خرید یا عدم خرید کدامند؟
۱۰-چگونه با استفاده از عوامل شناسائی شده خرید یا عدم خرید ،به اهداف بازاریابی  و وظایف فروش خود سریعتر وبهتر دست یابم؟


Share