Print Friendly, PDF & Email

وضع ظاهروطرزلباس پوشیدن وآرایش کردن شما کیفیت محصول ویا توضیح خدمات شما را بسط می دهد.تماس شرکت با مشتری از طریق شمای فروشنده برقرار می شودبه همین دلیل است که سرو وضع وظاهر شما بسیار تعیین کننده است.

۹۵% تاثیراولیه ای که بر مشتری می گذارید براساس لباسی است که بر تن می کنید علتش این است که دراغلب مواقع لباس ۹۵%بدن شما را پوشش می دهد وقتی لباس مناسب بپوشید آرایش مناسبی داشته باشید کفشهایتان واکس خورده باشد بج یا آرم شرکتتان را نصب کرده باشید، خریداربطورناخودآگاه نظرش به شما وشرکت شما جلب  میشود.ازاین که بگذریم اگروقت شناس باشید وبه موقع درمحل قرارملاقات حاضرشوید اگرکارتان را به خوبی تدارک ببینید تاثیر مثبتی برخریدارباقی می گذارید.ازسوی دیگراگرفروشندگان دیر به محل ملاقات برسند وازتدارکات لازم بی بهره باشند اگرسازمان نیافته باشد فروشنده بلافاصله برداشت منفی می کند و کالاوخدمات شما را به همین شکل بد ونامناسب ارزیابی می کند.

برخی فروشنده ها خیلی حرف می زنند. اما فروشنده خوب، سوال های خوب و گزیده می پرسد. شما باید به عنوان یک فروشنده،۷۰ درصد گوش کنید و۳۰ درصد سوال کنید. کار شما فقط کمک به مشتری است وتنها فروشنده های ضعیف هستند که زود قیمت می دهند. دریک گفتگوی خوب، مشتری خودش قیمت را می پرسد. وقتی مشتری با رفتارش به شما «نه» می گوید، فروش را متوقف نمی کند، بلکه شما را دعوت می کند به این که اطلاعات بیشتری در اختیارش بگذارید

Share